img/upload/6564068d21e79d467919b1c36e86dfe3.png

Giới thiệu Cảm biến & Đo lường

Cảm biến hiện diện, đo độ sáng và tiêu thụ năng lượng