img/upload/6564068d21e79d467919b1c36e86dfe3.png

Giới thiệu Kiểm soát truy cập

Hệ thống cho khách sạn và các tòa nhà chuyên dụng nhằm cho phép và điều chỉnh việc ra vào và quản lý các phòng.