img/upload/6564068d21e79d467919b1c36e86dfe3.png

Giới thiệu Thiết bị giám sát

Hệ thống giám sát KNX bao gồm Horizone web server và màn hình giám sát