AMERICAN SCHOOL – DUBAI

Dự án : Trường học 

Dubai ( UAE ) 

Hệ thống điều khiển chiếu sáng cho tòa nhà

Trường học Hoa Kỳ của Dubai là một dự án độc quyền tại Dubai (UAE), Eelectron SpA đã cung cấp công nghệ của mình để quản lý ánh sáng thông qua Universal Actuator IN/OUT.