BRYGGJAN RESTAURANT

Dự án : Nhà hàng 

Akureyri ( Iceland ) 

Hệ thống tự động hóa KNX cho nhà hàng